Megjelenési év:
Műfaj:
Sorozat:
Sort by:
Megjelenési év:
-
Műfaj:
Irodalomtudomány
Sorozat:
-
, Thomka–symposion, Ünnepi kötet Thomka Beáta köszöntésére
, Kor/szak/határok, Antológia
, Verses magyar Bohémia, Magyar–cseh verses kapcsolattörténeti olvasókönyv (896–2000 )
, Számadás, A Hollandiai Mikes Kelemen Kör (1951–2001)
- -, Kegyelmet a klasszikusoknak, Írások Gyergyai Albertről
Ács Pál, Átszitált idő. Tinóditól Tandoriig
Adamik Tamás, Latin irodalom a kora középkorban (6–8. század)
Adamik Tamás, Római irodalom , a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig
András Sándor, Az otthonos idegen, Kukorelly Endre
Balassa Péter, Nádas Péter
Bárány Tibor, Rónai András, Az olvasó lázadása?, Kritika, vita, internet
Bartal Mária, Áthangzások, Weöres Sándor mítoszpoétikája
Báthori Csaba, A nyíl és a húr, Esszék, tanulmányok
Bazsányi Sándor, Ez tréfa?, Kosztolányi Dezső Esti Kornéljáról
Bazsányi Sándor, Wesselényi-Garay Andor, Kettős vakolás, Építészet és irodalom
Bazsányi Sándor, „Fehéret, feketét, tarkát…” , Változatok az iróniára
Beke Zsolt, Jelen-lét, A vizuális költészet írásmódjáról
Bengi László, Márton László
Benkő Krisztián, Önkívület, Identitásalakzatok a magyar romantikában
Benyovszky Krisztián , A Morgue utcától a Baker Streetig – és tovább
Benyovszky Krisztián , Fosztogatás, Móricz-elemzések
Benyovszky Krisztián , Kriptománia, Titok és elbeszélés
Benyovszky Krisztián , A jelek szerint, A detektívtörténet és közép-európai emléknyomai
Benyovszky Krisztián , Rácsmustra, Regényes olvasónapló Kaffka Margittól Bodor Ádámig
Berkes Tamás, Ködképek a cseh láthatáron, Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok
Bertha Zoltán , Sütő András
Bezeczky Gábor, Irodalomtörténet a senkiföldjén
Blénesi Éva, Szőcs Géza
Bojtár Endre, Útvesztők, útjelzők, Írások a közép- és kelet-európai kultúrák köréből
Bombitz Attila , Harmadik félidő, Osztrák/magyar történetek
Bombitz Attila , Akit ismerünk, akit sohasem láttunk, Magyar prózaszeminárium
Bombitz Attila , Mindenkori utolsó világok, Osztrák regénykurzus
Bónus Tibor , Garaczi László
Cicero, Marcus Tullius, Cicero összes retorikaelméleti művei
Compagnon Antoine, Az elmélet démona, Irodalom és józan ész
Cs. Fehér Katalin, Pályi András
Csehy Zoltán , Szodoma és környéke, Homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben
Csehy Zoltán , Parnassus biceps, Kötetkompozíciós eljárások és olvasási stratégiák a humanista, neolatin és a régi magyar költészetben
Csehy Zoltán , A szöveg hermaphrodituszi teste, Tanulmányok a humanizmus, az antikvitás és az erotográfia köréből
Deczki Sarolta, Az érzékiség dicsérete
Devescovi Balázs , Eötvös József
Dobos István, Az olvasás esemény
Duba Gyula , Agydaganat avagy Káderezés a (zseb)Parnasszuson, Irodalmi paródiák
Elek Tibor , Árnyékban és fényben , Darabokra szaggattatott magyar irodalom
Elek Tibor , Fényben és árnyékban, Az irodalmi siker természetrajza
Elek Tibor , Székely János
Elek Tibor , Szabadságszerelem, Magatartások és formák a nyolcvanas évek kisebbségi magyar irodalmaiból
Farkas Zsolt , Kukorelly Endre
Filep Tamás Gusztáv , Tóth László , Próbafelvételek , A (cseh)szlovákiai magyar irodalomról 1918-1995
Fogarassy Miklós, „Még nem kelt fel a nap“, Mészöly Miklós Elégiája
Füzi László, A középpont hiánya, Esszék, tanulmányok
Füzi László, Maszkok, terek...
Füzi László, A semmi közelében, József Attila, Németh László és Márai Sándor gondolkodói alkatáról
Füzi László, Alkat és mű, Németh László 1901–1975
Galgóczi Krisztina, A századvég titokzatos tárgya, Démonikus nők a modern drámában
Géher István , Rádiókollégium
Gergely András , Széchenyi István
Gerold László , Gion Nándor
Görömbei András , Nagy Gáspár
Görömbei András , Csoóri Sándor
Görözdi Judit, Hangyasírás, csillagmorajlás, Elhallgatásalakzatok Mészöly Miklós írásművészetében
Grendel Lajos, A modern magyar irodalom története, Magyar líra és epika a 20. században
Grendel Lajos, A tények mágiája, Mészöly Miklós időskori prózája
Günter Blamberger, Heinrich von Kleist
Györffy Miklós, Zongora akarunk lenni, Közép−európai irodalmi interferenciák
Györffy Miklós, Magyar elbeszélő szólamok
H. Nagy Péter, Ady-kollázs
Harmath Artemisz, Kacér romok, A kortárs magyar líráról
Hetényi Zsuzsa, Nabokov regényösvényein
Hites Sándor, Karátson Endre
Horváth Csaba, Háy János
Kerényi Ferenc , Madách Imre
Keresztesi József, Hamisopera, Kritikák (1999–2007)
Keresztury Tibor , Petri György
Kőszeghy Péter, Balassi Bálint
Kosztolányi Dezső, „most elmondom, mint vesztem el”, Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai
Kulcsár Szabó Ernő, Esterházy Péter
Kulcsár-Szabó Zoltán , Metapoétika, Önprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben
Margócsy István, „… a férfikor nyarában…”
Margócsy István, Petőfi-kísérletek, Tanulmányok Petőfi Sándor életművéről
Maurice Blanchot, Kafkától Kafkáig
N. Tóth Anikó, Szövegvándor, Közelítések Mészöly Miklós prózájához
N. Tóth Anikó, Kísérlet megszólalásra és elnémulásra, Olvasói kalandok a 20. századi magyar prózában
Németh Zoltán , Az életmű mint irodalomtörténet, Tőzsér Árpád
Németh Zoltán , A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája
Németh Zoltán , Parti Nagy Lajos, Monográfia
Németh Zoltán , A széttartás alakzatai, Bevezetés a “fiatal irodalom“ olvasásába
Németh Zoltán , Talamon Alfonz
Németh Zoltán , Olvasáserotika
Németh Marcell, Hajnóczy Péter
Pálfalvi Lajos, A Transz-Atlantik megállói, Gombrowicz
Pályi András , Képzelet és kánon, Esszék, kritikák
Pécsi Györgyi , Kányádi Sándor
Pécsi Györgyi , Tőzsér Árpád
Petres Csizmadia Gabriella, Személyes (az) irodalom
Polgár Anikó , Ráfogások Ovidiusra, Fejezetek az antik költészet magyar fordítás- és hatástörténetéből
Polgár Anikó , Catullus noster, Catullus-olvasatok a XX. századi magyar költészetben
Pór Péter, Tornyok és tárnák, Tanulmányok a költői teremtés alakzatairól
Pozsvai Györgyi , Bodor Ádám
Rathmann János, Filozófia és irodalom határán, Arcképvázlatok a felvilágosodás korából
Regéczi Ildikó, Térképzetek az orosz irodalomban
Sári B. László , A hattyú és a görény, Kritikai vázlatok irodalomra és politikára
Sárközy Péter , Faludi Ferenc
Schein Gábor, Traditio, Folytatás és árulás
Szabó G. Zoltán, Kölcsey Ferenc
Szajbély Mihály, Jókai Mór
Szávai János , Szenvedély és forma, Francia regénytörténet Voltaire-től Céline-ig
Szávai János , A kassai dóm, Közelítések Márai Sándorhoz
Szegedy-Maszák Mihály , Jelen a múltban, múlt a jelenben
Szegedy-Maszák Mihály , A mű átváltozásai, Szegedy-Maszák Mihály Válogatott Munkái 6
Szegedy-Maszák Mihály , Az újraolvasás kényszere
Szegedy-Maszák Mihály , Kosztolányi Dezső
Szegedy-Maszák Mihály , Megértés, fordítás, kánon
Szegedy-Maszák Mihály , Kemény Zsigmond
Szegedy-Maszák Mihály , Szó, kép, zene, A művészetek összehasonlító vizsgálata
Szentesi Zsolt, Az ismeretlen otthon
Szilágyi Zsófia , Móricz Zsigmond
Szilágyi Zsófia , A továbbélő Móricz
Szilágyi Zsófia , A féllábú ólomkatona, Irodalmi mű-hibák
Szilágyi Zsófia , Ferdinandy György, Monográfia
Szirák Péter , Kertész Imre, Monográfia
Szirák Péter , Grendel Lajos , Monográfia
Szűcs Teri, A felejtés története, A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben
Takáts József, Kritikus minták, Bírálatok, előadások, esszék, tanulmányok
Thomka Beáta , Mészöly Miklós
Thomka Beáta , Tolnai Ottó
Tolcsvai Nagy Gábor , Pilinszky János
Tolcsvai Nagy Gábor , Nem találunk szavakat, Nyelvértelmezések a mai magyar prózában
Tőzsér Árpád, A könyv színe előtt, Válogatott irodalomtörténeti tanulmányok, kritikák, esszék, jegyzetek, interjúk 1970–2012
Tőzsér Árpád, A nem létező tárgy tanulmányozása
Vágvölgyi András , Eörsi István
Valastyán Tamás , Tűnni és újra-eredni, Versről – prózáról – kritikáról
Vári György , „Az angyal a részletekben...”
Vida Gergely , Babits-olvasatok, Játék, konvenció és trópus a fiatal Babitsnál
Vilcsek Béla , Petőcz András
Zalabai Zsigmond , Tűnődés a trópusokon
Zalabai Zsigmond , Verstörténés , A szlovákiai magyar líra újabb nemzedékei 1970–1988 (Folyamatrajzok, pályaképek, portrék, adalékok)
Zsadányi Edit , A csend retorikája, Kihagyásalakzatok vizsgálata huszadik századi regényekben
Zsadányi Edit , Krasznahorkai László
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.